Pre nego što zaposleni stupi na rad, poslodavac je u obavezi da sačini ugovor o radu (ako govorimo o radnom odnosu) ili drugi ugovor o radnom angažovanju (ako je reč o radu van radnog odnosa – npr.ugovor o privremenim i povremenim poslovima). Ugovorom poslodavac i zaposleni tj. lice koje se radno angažuje međusobno regulišu prava i obaveze.

Takođe, poslodavac ima još neke obaveze vezano za stupanje zaposlenog na rad.

Prijava zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje

Poslodavac je u zakonskoj obavezi da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje, a nakon izmena Zakona o radu u decembru 2017.godine promenjen je i rok za prijavu. 

Novina je uvedena članom 35 stav 2 Zakona o radu koji kaže:

 „Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.“

Rok predviđen Zakonom o Centralnom registru ­iznosi tri radna dana od dana  zaključenja ugovora o radu (ili drugog ugovora o obavljanju poslova), a izmenama Zakona o radu prijava se svakako mora izvršiti najkasnije pre stupanja na rad. Tako zaposleni (radno angažovani) u momentu kada stupa na rad ima potpisan ugovor i prijavljen je na obavezno socijalno osiguranje.

Recimo ako zaposleni treba da stupi na rad 21.01.2019. najbolje bi bilo da već oko 15.januara obe strane potpišu ugovor (u kojem je naveden dan stupanja zaposlenog na rad), nakon čega će poslodavac imati dovoljno vremena da izvrši prijavu, i u momentu kada zaposleni stupi na rad biće socijalno osiguran od dana početka rada.

Promena i odjava sa obaveznog socijalnog osiguranja – Rok za promenu i odjavu je ostao isti i iznosi tri radna dana:

– za prijavu prestanka radnog odnosa rok je tri dana od dana prestanka radnog odnosa

 – za promenu u toku osiguranja rok je tri dana od dana nastale promene u toku osiguranja.

Kako se vrši prijava?

Prijava zaposlenih (kao i odjava i promena u statusu zaposlenih) počev od januara 2014. godine vrši se posredstvom Centralnog registra socijalnog osiguranja, u elektronskom obliku.

Podnošenjem jedinstvene prijave kod Centralnog registra, registruju se zaposleni (ali i članovi njihovih porodica), kako bi ostvarili svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Pravo na zdravstvenu zaštitu pored zaposlenog imaju i članovi njegove porodice.

Obavezno socijalno osiguranje podrazumeva:

  • penzijsko i invalidsko osiguranje
  • zdravstveno osiguranje i
  • osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Na osnovu jedinstvene prijave zaposleni se osigurava za nastupanje osiguranih slučajeva (bolest zaposlenog, odlazak u penziju, ukoliko ostane bez posla).

Nakon prijave zaposlenom je upisan radni staž. Takođe, zaposleni dobija zdravstvenu knjižicu (karticu) putem koje može da ostvaruje prava iz zdravstvene zaštite. Kao što smo rekli, pravo na zdravstvenu zaštitu imaju i članovi porodice zaposlenog.

Šta je potrebno za uspešnu prijavu na portal?

Pristup portalu imaju odgovorno lice kod poslodavca (direktor odnosno preduzetnik) i lica koja on ovlasti da vrši prijave.

Osoba koja vrši prijavu mora da poseduje:

  • kvalifikovani elektronski sertifikat
  • ovlašćenje

Kvalifikovani elektronski sertifikat je neka vrsta digitalnog potpisa. Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata nije u nadležnosti Centralnog registra, već ih mogu izdati registrovana sertifikaciona tela u Republici Srbiji, i to: Privredna komora RS, Javno preduzeće Pošta RS, Halkom i MUP.

Ovlašćenje je elektronski ugovor između davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, kojim davalac ovlašćenja ovlašćuje 2.lice da u njegovo ime i za njegov račun  vrši poslove vezano za Centralni registar. 

Da bi se uspešno sprovodio postupak prijave neophodno je da osoba koja vrši ove poslove bude obučena za rad na portalu. Obično prijavu vrši zaposleni u Kadrovskoj službi ili Službi ljudskih resursa kod poslodavca (HR administrator).

Postupak prijave

Prilikom elektronske  prijave (odnosno promene ili odjave) neposredno Centralnom registru (elektronski) popunjavaju se i unose podaci direktno na portalu Centralnog registra. Sa Centralnim registrom komunikacija se odvija isključivo u elektronskoj formi na portalu i nije potrebno popunjavanje bilo kakvih obrazaca u papirnoj formi.

Ako se prijava (promena ili odjava) vrši na šalteru, preko filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) tada se popunjavaju odgovarajući obrasci. M obrazac treba da se preda u RFPIO ili RFZO. Dokaz da je prijava predata predstavlja MA obrazac (koji će biti overen od strane PIO odnosno RFZO) i koji se predaje podnosiocu prijave.

Prvi korak je prihvatanje registracije podnosioca jedinstvene prijave – neophodno da se podnosilac jedinstvene prijave najpre registruje na portalu Centralnog registra (da potvrdi svoj identitet). To će učiniti putem elektronskog sertifikata.

Prvo se unese matični broj novog zaposlenog, nakon čega će aplikacija popuniti ostale lične podatke zaposlenog. Podaci o poslodavcu takođe se ne moraju unositi jer će biti  prikazani u sistemu. Аko se u postupku podnošenja jedinstvene prijave utvrdi da se podaci o osiguraniku ili obvezniku plaćanja doprinosa – fizičkom licu ne nalaze u Jedinstvenoj bazi podataka, ove podatke podnosilac prijave unosi na osnovu dokaza kojima raspolaže.

Zatim treba da se unesu podaci iz ugovora – datum početka osiguranja i podaci koji se odnose na radno mesto (stručna sprema i naziv radnog mesta, podaci o radnom odnosu – da li je zaključen ugovor na neodređeno ili određeno, koliko sati nedeljno će radnik raditi, kao i da li je zaposlen kod još nekog poslodavca).

Nakon prijave podnosilac jedinstvene prijave automatski dobija mejl u čijem prilogu će se naći obrazac MA i to je potvrda o izvršenoj prijavi na socijalno osiguranje. U potvrdi su navedeni: vreme kada je prijava podneta, spisak dokumenata koji su primljeni i broj pod kojim je prijava zavedena.

Potvrda tj. obrazac MA može da se sačuva ili odštampa direktno sa portala Centalnog registra. Potvrda se može izdati i u pisanom obliku na zahtev podnosioca jedinstvene prijave, u filijali organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Ako podnosilac jedinstvene prijave nije obveznik podnošenja prijave – podnosilac prijave je dužan da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi – obrazac M-А (recimo knjigovodstvene agencije koje vrše prijavu za poslodavca).

Nakon prijave poslodavac treba da za zaposlenog “izvadi” zdravstvenu karticu. Za razliku od ranije regulative, poslodavac više nema zakonsku obavezu da zaposlenom uruči kopiju prijave (kopiju M-A obrasca)

Veoma je važno da osoba koja vrši prijavu zaposlenog kod poslodavca vodi računa o datumima i rokovima. Naime, ako je datum potpisivanja ugovora 01.decembar poslodavac će moći da prijavi zaposlenog u naredna tri dana. To znači da neće biti moguće da ga prijavi recimo 05.12. jer će to biti na portalu prepoznato kao greška. U tom slučaju, tj.ako se tako nešto dogodi grešku je moguće ispraviti po posebnoj proceduri fizičkim odlaskom kod nadležne filijale PIO Fonda ili RFZO.