Trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo su dva različita instituta – trudničko bolovanje tj. odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće je pravo i mogućnost koje koriste samo neke žene iz zdravstvenih razloga kada je potrebno mirovanje u toku trudnoće, dok jekorišćenje porodiljskog odsustva obaveza svih zaposlenih trudnica.

Takođe, različit je smisao trudničkog i porodiljskog bolovanja, različito je regulisana isplata naknade zarade za trudničko i za porodiljsko odsustvo, i različite su institucije koje su zadužene za isplatu naknada.

Porodiljsko odsustvo (odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja)

Porodiljsko odsustvo je regulisano Zakonom o radu i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Važno je napomenuti da se počev od 01.jula 2018.godine primenjuje novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim su uvedene značajne novine: proširen je krug žena koje imaju pravo na porodiljsko (to više nisu samo žene koje su u radnom odnosu), više se isplata ne vrši posredstvom poslodavca već direktno iz državnog budžeta, a izmenjen je i način obračuna naknade zarade.

Otvaranje porodiljskog je pravo i obaveza žene pa tako Zakon o radu predviđa da žena treba da otpočne korišćenje porodiljskog odsustva najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj jer ne sme da radi duže od toga.

Zahtev sa pratećom dokumentacijom žena predaje prema mestu svog prebivališta u službi gradske tj. opštinske uprave.

Koje su obaveze poslodavca?Poslodavac treba da izda rešenje o porodiljskom, koje će zaposlena predati u opštinskoj upravi. Poslodavac više nema obavezu da vrši obračun naknade zarade i da prikuplja dokumentaciju za porodiljsko.

Koliko traje porodiljsko?

Porodiljsko traje ukupno 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno 2 godine za treće i svako naredno dete.

Porodiljsko obuhvata:

1. porodiljsko odsustvo – otvara se najranije 45 dana pre termina za porođaj, a najkasnije (obavezno) 28 dana pre termina za porođaj i traje do navršenog trećeg meseca deteta

2. odsustvo sa rada radi nege deteta – nadovezuje se automatski na porodiljsko odsustvo i završava se istekom 365 dana od dana otvaranja porodiljskog odsustva

Zašto postoji podela na ova dva vremenska intervala?

Smisao porodiljskog odsustva je psihička i fizička priprema žene za porođaj i oporavak nakon porođaja. Odsustvo sa rada radi nege deteta je usmereno na dete i treba da omogući majci da određeno vreme provede kod kuće sa detetom.

Sve trudnice imaju pravo na porodiljsko odsustvo; pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta imaju samo žene koje rode živo dete.

Nosilac prava na porodiljsko odsustvo je prvenstveno majka, osim u nekim specifičnim situacijama kada je ona iz opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (usled teže bolesti, izdržavanja kazne zatvora i sl.), dok nosilac prava na odsustvo sa rada radi nege deteta može biti i otac.

Ko ima pravo na naknadu za porodiljsko bolovanje?

Nakon donošenja novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva ostvaruju ne samo žene koje imaju zaključen ugovor o radu, već i žene koje su radno angažovane kod poslodavca po osnovu ugovora van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, autorski ugovor).

Koliko iznosi novčana naknada za vreme porodiljskog bolovanja?

Uzima se u obzir period od 18 meseci koji su prethodili mesecu u kom je otvoreno porodiljsko odsustvo, i gledaju se sva primanja koje je zaposlena imala u tom periodu koja imaju karakter zarade i na koja su uplaćeni doprinosi – sva ta primanja se sabiraju i dobijeni iznos se podeli sa 18. Tako se dobija mesečna osnovica naknade zarade.

Ko i kako isplaćuje naknade? – Isplata naknade za porodiljsko se sada vrši direktno na tekući račun korisnice, a ne preko poslodavca. Isplatu vrši ministarstvo zaduženo za socijalna pitanja, iz sredstava u budžetu Republike Srbije. Tako, poslodavac neme obavezu kao ranije da vrši isplatu pa da kasnije zahteva refundaciju sredstava.

Trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje tj. odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće nije obaveza trudnice, već njeno pravo i mogućnost. Ovo pravo mogu da koriste samo neke trudnice i to iz zdravstvenih razloga, ukoliko se jave komplikacije u toku trudnoće i potreba za mirovanjem iz zdravstvenih razloga.

Šta je cilj i smisao trudničkog?– cilj trudničkog bolovanjaje zaštita zdravlja žene u toku trudnoće

Kada može da se otvori trudničko bolovanje? – Žena koja je u radnom odnosu kod poslodavca ima pravo da otvori trudničko bolovanje odmah na početku trudnoće ili kasnije. Trudničko bolovanje će otvoriti izabrani ginekolog kada ustanovi da je neophodno mirovanje. To može biti u slučaju postojanja razloga koji mogu da dovedu do prekida trudnoće, ako je trudnica pre trudnoće imala ozbiljnija oboljenja kao sto su dijabetes, srčani problemi, zatim ukoliko trudnica ima nisko nošenje ili preteći pobačaj pa koristi odredjenu terapiju.

Koliko može da traje trudničko bolovanje? – Trudničko bolovanje može da traje 30 ili više dana. Kao što smo rekli, trudničko bolovanje do 30 dana otvara izabrani ginekolog. Ako je bolovanje potrebno produžiti nakon 30 dana, ginekolog će uputiti trudnicu na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri nastavak bolovanja, a komisija će odrediti da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu. Po potrebi se trudničko može produžiti i trajati sve do porođaja, kada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

Kolika je naknada zarade za vreme trudničkog? Ko isplaćuje naknadu?

Za prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad naknadu isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, i visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade. Počev od 31.dana visina naknade zarade obezbeđuje se u visini od 100% koju isplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Uzima se 100 posto za prethodna tri meseca, i prosek se računa za osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad.

Zaštita trudnice od otkazaZakonom je predviđeno da se u slučaju trudnoće radni odnos na određeno vreme produžava do isteka odsustva sa rada radi nege deteta. Do tada poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu. Neophodno je obavestiti poslodavca o trudnoći i doneti potvrdu izabranog ginekologa.

Podsetimo da žena koja je u radnom odnosu na određeno vreme ima sva prava koja proističu iz radnog odnosa, odnosno ista prava kao zaposleni koji rade na neodređeno vreme (s tom razlikom da je ovde ugovor vremenski ograničen). To uključuje i pravo na trudničko bolovanje, pravo na porodiljsko bolovanje i odsustvo sa rada radi nege deteta.

U ovakvoj situaciji poslodavac je dužan da zaposlenoj produži rok na koji je zasnovan radni odnos za sve vreme trajanja trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Istu zaštitu ima i trudna žena u periodu 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ako u tom periodu obavesti poslodavca o trudnoći i dostavi odgovarajuću potvrdu lekara – poslodavac mora produžiti ugovor sve dok traje porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta.

Ovakva posebna zaštita od otkaza ugovora o radu postoji u slučaju kada poslodavac zaposlenoj da otkaz, ali ne i u situaciji kada je radni odnos prestao po nekom drugom osnovu – na primer otkazom zaposlene ili sporazumom između poslodavca i zaposlene.